1

Política de Protección de Datos

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS

 

 

Responsable do tratamento Deputación de Pontevedra
Encargados do tratamento Comunidade Intermunicipal del Alto Minho (CIM) e a Fundación Centro de Estudos Euro Rexionais (FCEER)
Finalidades do tratamento Xestionar a presente inscrición de participación e levar a cabo todas as actuacións que, no seu caso, derívense.
Recibir información personalizada relativa ao proxecto SMART_MIÑO entre as que se inclúen accións de participación e difusión da Estratexia do Rio Miño Transfronteirizo e de deseño estratéxico de carácter sectorial do proxecto Smart Miño e da Agrupación Europea de Cooperación Territorial do Rio Minho ( AECT)
Lexitimación para o tratamento Consentimento explícito das persoas interesadas
Destino dos datos A entidade de dereito público AECT Rio Minho co fin de informar dos proxectos de cooperación no rio Miño e crear redes de apoio a futuros procesos transfronteirizos
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos
Máis información e contacto coa persoa delegada de protección de datos  https://www.depo.gal/proteccion-de-datos